Anastasia Molchanov Hair Salon

742 N.E. 79th Street, Miami, Florida 33138

(305) 756-7755

Hours of Operation:

  • Tuesday – 1:00pm to 5:00PM
  • Wednesday – 10:00AM to 6:00PM
  • Thursday – 10:00AM to 6:00PM
  • Friday – 10:00AM to 6:00PM
  • Saturday – 10:00AM to 5:00PM

We are located at 742 N.E. 79th Street.